dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(9 traits)
Radical
(艸)
(+6 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • WubiAMGK
  • CangjieTBMR
  • Bishun122251251
  • Sijiao44227
  • UnicodeU+833C
茼 (茼) tóng
  • Sens général
  • Mots
◎ 〔~蒿〕一年生或二年生草本植物,叶互生,长形羽状分裂,花黄色或白色,瘦果有棱,茎叶嫩时可食,亦可入药。亦称“蓬蒿”。
  • 茼蒿 tóng hāo
    [garland chrysanthemum; crown daisy] 即蓬蒿。一年生或隔年生草本植物 (Chrysanthemum coronarium ),花白色或淡黄色,高二三尺,茎叶嫩时可食用
 
Plan du Site

Page served in 0.059s