dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(9 traits)
Radical
(艸)
(+6 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • WubiAYCQ
  • CangjieTYIU
  • Bishun122415435
  • Sijiao44212
  • UnicodeU+833A
茺 (茺) chōng
  • Sens général
  • Mots
◎ 〔~蔚〕益母草,一种中药草,多用治妇科病。
  • 茺蔚 chōng wèi
    [motherwort] 益母草的别称。二年生草本植物,茎直立、方形,基部的叶子有长柄、略呈圆形,茎部的叶子掌状多裂,裂片狭长,花淡紫色,坚果有棱,茎叶、果实可入药
 
Plan du Site

Page served in 0.054s