dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(9 traits)
Radical
(艸)
(+6 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • WubiAIAF
  • CangjieTEM
  • Bishun122441121
  • Sijiao44112
  • UnicodeU+8333
茳 (茳) jiāng
  • Sens général
  • Mots
◎ 〔~蓠〕一种藻类植物。亦作“江蓠”。
◎ 〔~芏〕多年生草木植物,茎三棱形,叶细长,开绿褐色小花,茎可编席。
  • 茳芏 jiāng dù
    [cyperus] 俗名席草。一种多年生草本植物 (Cyperus malaccensis ),茎呈三棱形,叶子细长,花绿褐色。茎可用来织席
 
Plan du Site

Page served in 0.056s