dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(8 traits)
Radical
(艸)
(+5 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiAQTB
 • CangjieTHHL
 • Bishun12235352
 • Sijiao44727
 • UnicodeU+8306
茆 (茆) máo
 • Sens général
 • Définitions
◎ 同“茅”。
◎ 姓。
 1. 同“茅”
  覆之以茆。——明· 刘基《诚意伯刘文成公文集》
 2. 另见 mǎo
茆 (茆) mǎo
 • Sens général
〈名〉
(1) 莼菜 [water shield]。睡莲科。一种多年生水生草本植物
ex:薄采其茆。——《诗·鲁颂·泮水》
(2) 〈方〉∶我国西北地区称顶部浑圆、斜坡较陡的黄土陵 [loess hills]
(3) 另见 máo
 
Plan du Site

Page served in 0.013s