dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(8 traits)
Radical
(艸)
(+5 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • Wubi 86AAFF
 • Wubi 98AFF
 • CangjieTTM
 • Bishun12212211
 • Sijiao44774
 • UnicodeU+82F7
苷 (苷) gān
 • Sens général
 • Définitions
◎ 甘草。
◎ 甙的别称。
Nom
 1. 甘草 [licorice]
  苷,甘草也。从艸,从甘,会意。甘亦声。——《说文》
  美丹,甘草也。——《广雅》
  甘草主生肉之药。——《淮南子·览冥》
 2. 即糖苷 [glycoside]。天然存在的或人工合成的糖缩醛衍生物(如花色苷、苦杏仁苷等);经水解作用(如酶或酸作用)产生两个或两个以上的糖分子结合而成的双糖、多糖也称糖苷
 
Plan du Site

Page served in 0.054s