dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(7 traits)
Radical
(+4 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • WubiAYHU
  • CangjieTYY
  • Bishun1224124
  • Sijiao44230
  • UnicodeU+82C4
苄 (苄) biàn
  • Sens général
  • Mots
◎ 〔~基〕一种有机化合物的基,亦称“苯甲基”。
  • 苄基 biàn jī
    [benzyl] (碳氢化合物的一种)
 
Plan du Site

Page served in 0.062s