dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(7 traits)
Radical
(艸)
(+4 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiABNB
 • CangjieTNDU
 • Bishun1225215
 • Sijiao44412
 • UnicodeU+82A4
芤 (芤) kōu
 • Sens général
 • Définitions
 • Mots
◎ 葱的别称。
◎ 中医脉象之一。
Nom
 1. 葱的别名 [onion;leek]
 2. 旁实中空 [empty]。如:芤空(中医诊脉时,脉博浮大而软,按之中空如葱管)
 • 芤脉 ( 芤脈 ) kōu mài
  [hollow pulse] 脉象之一。脉来浮大而软,按之中空如捻葱管
  芤脉浮大软,按之中央空,两边实。——《脉经》
 
Plan du Site

Page served in 0.058s