dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(6 traits)
Radical
(艸)
(+3 traits)
Méthodes d'entrée
  • WubiAXB
  • CangjieTN
  • Bishun122515
  • Sijiao44027
  • UnicodeU+828E
芎 (芎) xiōng
  • Sens général
  • Mots
◎ 多年生草本植物,羽状复叶,白色,果实椭圆形。产于中国四川和云南省。全草有香气,地下茎可入药。亦称“川芎”。
  • 芎藭 xiōng qióng
    [the rhizome of chuanxiong] 植物名。多年生草本,叶似芹,秋开白花,有香气。根茎皆可入药
 
Plan du Site

Page served in 0.059s