dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(6 traits)
Radical
(艸)
(+3 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • WubiAVYU
  • CangjieTKNI
  • Bishun122354
  • Sijiao44517
  • UnicodeU+8284
芄 (芄) wán
  • Sens général
  • Mots
◎ 〔~兰〕多年蔓生草本植物,断之有白汁,可食。叶对生,心脏形。花白色,有紫色斑点。茎、叶和种子均可入药。
  • 芄兰 ( 芄蘭 ) wán lán
    [butterfly weed] 即“萝藦”。多年生草质藤本。具乳汁,叶腋生有总状花序,内有多数种子。茎、叶、果实入药
 
Plan du Site

Page served in 0.063s