dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(5 traits)
Radical
(艸)
(+2 traits)
Méthodes d'entrée
  • WubiAVB
  • CangjieTKN
  • Bishun12235
  • Sijiao44417
  • UnicodeU+827D
艽 (艽) jiāo
  • Sens général
——“秦艽”( qínjiāo):草名。龙胆科。多年生草本,根入药
艽 (艽) qiú
  • Sens général
◎ 远荒:~野。
◎ 禽兽巢穴中的垫草:“禽兽有~,人民有室”。
 
Plan du Site

Page served in 0.062s