dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(14 traits)
Radical
(+9 traits)
(+13 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiTLFF
 • CangjieHWGTI
 • Bishun32522112143112
 • Sijiao26401
 • UnicodeU+777E
睾 (睾) gāo
 • Sens général
 • Définitions
 • Mots
◎ 〔~丸〕雄性动物生殖器官的一部分,在阴囊内,形如卵,能产生精子。亦称“精巢”、“外肾”。
Nom
 1. 睾丸 [testis]。如:隐睾
 • 睾丸酮 gāo wán tóng
  [testosterone] 一种结晶羟甾酮C 19 H 28 O 2 ,它是一种雄性激素,主要是从公牛的精巢提取或合成的,医学用它的酯(如丙酸酯)
 
Plan du Site

Page served in 0.058s