dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(20 traits)
Radical
(犬)
(+17 traits)
Méthodes d'entrée
  • WubiQTAY
  • CangjieKHTRG
  • Bishun35312225125132411121
  • Sijiao44215
  • UnicodeU+737E
獾 (獾) huān
  • Sens général
  • Définitions
◎ 哺乳动物,毛灰色,善掘土,穴居山野,昼伏夜出。毛可制笔,毛皮可制裘,其脂肪熬炼的獾油可治疗烫伤等。亦称“狗獾”。
Nom
  1. 鼬科哺乳类之獾属( Meles )动物的泛称 [badger]。体型粗壮,善掘土,广泛分布于北半球
 
Plan du Site

Page served in 0.061s