dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(18 traits)
Radical
(犬)
(+15 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • WubiQTDT
  • CangjieKHMBE
  • Bishun353132511454544354
  • Sijiao41247
  • UnicodeU+7376
獶 (獶) náo
  • Sens général
◎ 古同“猱”:“余左执太行之~,而右搏雕虎。”
◎ 涂抹墙壁的匠人:“~人亡,则匠石辍斤而不敢妄斲。”
獶 (獶) nǎo
  • Sens général
◎ 狗受惊的样子。
獶 (獶) yōu
  • Sens général
◎ 〔~
 
Plan du Site

Page served in 0.062s