dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(13 traits)
Radical
(犬)
(+10 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • Wubi 86QTEM
  • Wubi 98QTEB
  • CangjieKHBOU
  • Bishun3533443311252
  • Sijiao42272
  • UnicodeU+733A
猺 (猺) yáo
  • Sens général
  • Définitions
◎ 〔青~〕哺乳动物,大小像猫,四肢较短,体背灰棕色,栖息山林中,吃谷物、果实等,肉味鲜美,毛皮可以做衣物。亦称“果子狸”、“花面狸”。
◎ 〔黄~〕即“青鼬”,哺乳动物,体长圆形,四肢短,耳朵大,栖息树林中,捕食鼠、鸟等,毛皮可做衣服。
Nom
  1. 兽名 [beast]。哺乳动物,毛皮可制衣服。如:“黄猺”“青猺”
 
Plan du Site

Page served in 0.059s