dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(10 traits)
Radical
(犬)
(+7 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • Wubi 86QTQH
  • Wubi 98QTRH
  • CangjieKHKKB
  • Bishun3533413252
  • Sijiao44227
  • UnicodeU+72F6
狶 (狶) shǐ
  • Sens général
◎ 〔~韦〕a.中国传说中的远古三皇以前帝王名号;b.古代官名;太史官。
狶 (狶)
  • Sens général
◎ 古同“豨”,猪:“正获之问于监市履~也,每下愈况。”
◎ 叫猪的声音。
 
Plan du Site

Page served in 0.059s