dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(8 traits)
Radical
(犬)
(+5 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiQTPW
 • CangjieKHJC
 • Bishun35344534
 • Sijiao43282
 • UnicodeU+72D6
狖 (狖) yòu
 • Sens général
 • Définitions
◎ 古书上说的一种猴,黄黑色,尾巴很长:“猨~颠蹶而失木枝。”
◎ 古书上说的一种像狸的野兽:“大人加狐狸、~白、黑貂之裘。”
Nom
 1. 古书上说的一种长尾猿 [black long-tail ape]
  深林杳以冥冥兮,乃猿狖之所居。——《楚辞·九章》
 2. 又如:狖轭鼯轩(形容极其灵巧的车马)
 
Plan du Site

Page served in 0.057s