dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(7 traits)
Radical
(犬)
(+4 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiQTCQ
 • CangjieKHIHU
 • Bishun3535435
 • Sijiao43212
 • UnicodeU+72C1
狁 (狁) yǔn
 • Sens général
 • Définitions
 • Vocabulaire
◎ 〔猃~〕见“猃”。
 1. ——“猃狁”( Xiǎn yǔn)中国北方的一个民族
 • 猃狁 ( 獫狁 ) Xiǎn yǔn
  [an ancient race in the North of our country] 中国古代北方的一个民族
 • 玁狁 Xiǎn yǔn
  同"猃狁"。
 
Plan du Site

Page served in 0.053s