dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(7 traits)
Traditionnel
Radical
(犬)
(+4 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • Wubi 86QTDN
 • Wubi 98QTDY
 • CangjieKHIKU
 • Bishun3531354
 • Sijiao43212
 • UnicodeU+72B9
犹 (猶) yóu
 • Sens général
 • Définitions
 • Mots
 • Vocabulaire
◎ 相似,如同:~如。过~不及。
◎ 尚且:~且。~自。困兽~斗(喻濒于失败的人,虽走投无路还要顽强抵抗)。
◎ 〔~豫〕迟疑不决。
◎ 〔~疑〕迟疑。
◎ 仍然,还(hái ):~然。记忆~新。
Nom
 1. (形声。从犬,酋(尤)声。本义:一种猿类动物)
 2. 兽名。猴属,也叫“犹猢”,形如麂 [a kind of monkey]
  猶,愑属。——《说文》。字亦作猷。
  犹如麂,善登木。——《尔雅》
  犹,五尺大犬也。——《释文》引《尸子》
  犹,兽名也。——《颜氏家训·书证》
  犹与未决。——《史记·吕后纪》。索隐:“犹,猿类也。夘鼻长尾 ,性多疑。”
  山多犹猢,似猴而短足好游崖树,一腾百步,或三百丈,顺往倒返,乘空若飞。——《水经注》
 3. 犬子 [son of dog]
  犹,《说文》:“陇西谓犬子为犹。”——《集韵》
Verbe
 1. 如同。好比 [like]
  此犹文轩之与敝舆。——《墨子·公输》
  梁肉之与糠糟。
  此犹锦绣之与短褐。
  今之乐犹古之乐也。——《孟子·梁惠王下》
  犹鱼之有水也。——《三国志·诸葛亮传》
 2. 又如:犹子(如同儿子);犹父(如同父亲);犹龙(道之高深奇妙,如龙之变化不可测);犹言(好比说;等于说);过犹不及
 3. 踌躇疑惧[shilly-shally]
  心犹嶑而狐疑。——《离骚》
  豫兮若冬涉川,犹兮若畏四邻。——《老子》
 4. 又如:犹预(犹与。犹夷。犹豫);犹犹(迟疑不决)
 5. 通“猷”。谋画 [grand plan]
  克壮其犹。——《诗·小雅·采芑》
  犹来无弃。——《诗·魏风·陟岵》
  王犹充塞。——《荀子·议兵》
Adverbe
 1. 还;仍然 [still;yet]。多用于书面语
  犹不失下曹从事。——《资治通鉴》
  犹得备晨炊。——唐· 杜甫《石壕吏》
  余寒犹厉。——明· 袁宏道《满井游记》
  吾数年来欲买舟而下,犹未能也。——清· 彭端淑《为学一首示子侄》
 2. 又如:不说犹可,一说他反而更有意见了;此事他犹不知,何况我呢?;记忆犹新
 3. 太 [too]。如:犹薄;犹厚
 • 犹大 ( 猶大 ) Yóu dà
  [traiter;Judas]耶稣的门徒之一。据基督教《新约·马太福音》的传说,曾接受三十块银币出卖自己老师耶稣,后泛指叛徒
 • 犹且 ( 猶且 ) yóu qiě
  [even] 尚且,还
  古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉。——唐· 韩愈《师说》
 • 犹如 ( 猶如 ) yóu rú
  [just as;like as if] 好像
  他急得犹如热锅上的蚂蚁
 • 犹若 ( 猶若 ) yóu ruò
  [still] 还仍然是
  虽人弗损益,犹若不可得而法。——《吕氏春秋·察今》
 • 犹尚 ( 猶尚 ) yóu shàng
  1. [still;yet]∶副词。表示情况不变,可译为“仍然”、“还是”。
  2. [even]∶连词。常有“况”、“安”与之呼应,表示陪衬,以引起下文,可译为“尚且”,“还”
 • 犹疑 ( 猶疑 ) yóu yi
  [hesitate] 见“犹豫”
 • 犹豫 ( 猶豫 ) yóu yù
  [hesitate] 犹移。迟疑不决
 • 犹之 ( 猶之 ) yóu zhī
  [just as] 等于说“犹如”,如同;如像
  见崖山犹之见分宜也。——清· 侯方域《壮悔堂文集》
 • 犹子 ( 猶子 ) yóu zi
  [nephew] 侄子,又称“侄女”;晚辈自称
 • 犹自 ( 猶自 ) yóu zì
  [even] 尚,尚自
  现在提起那件事,犹自叫人心惊肉跳
 • 犹太教 ( 猶太教 ) Yóu tài jiào
  [Judaism] 犹太人的宗教,特点是信仰上帝,并信仰信天父在希伯来经文中明确教导的使命
 • 犹太人 ( 猶太人 ) Yóu tài rén
  [Jew] 由古犹太人世代相传或历年皈依而延绵至今;尤指信奉犹太教的人
 • 夷犹 ( 夷猶 ) yí yóu
  1. [hesitate]∶犹豫迟疑不前。也作“夷由”
  2. [calm and unhurried]∶从容不迫
   双桨小船夷
 • 过犹不及 ( 過猶不及 ) guò yóu bù jí
  1. [going too far is as bad as not going far enough] 做事做过了头,就如同做的不够一样。指做事以适当为贵
   子贡问:“ 师与 商也孰贤?”子曰:“师也过,商也不及。”曰:“然则 师愈与?”曰:“过犹不及。”——《论语·先进》
  2. (师,指子张;商,指子夏;愈:较好)
 • 记忆犹新 ( 記憶猶新 ) jì yì -yóu xīn
  [remain fresh in one’s memory;be still green in one's consciousness;remember vividly] 某事留在脑海中的印象很深刻,现在还记得清清楚楚,犹如刚发生的一样
 • 困兽犹斗 ( 困獸猶鬥 ) kùn shòu -yóu dòu
  [a cornered beast will still fight;even a trapped beast struggles] 虽然陷于困顿,亦争斗抵抗不休
  困兽犹斗,况国相乎。——《左传》
 • 虽死犹荣 ( 雖死猶榮 ) suī sǐ -yóu róng
  [be honoured though dead; have died a glorious death] 人虽然死了,但死得光荣
 • 虽死犹生 ( 雖死猶生 ) suī sǐ -yóu shēng
  [live on in spirit] 谓死得有价值、有意义如同还活着一般
 • 言犹在耳 ( 言猶在耳 ) yán yóu zài 'ěr
  [the words are still ringing in one’s ears;ring in one's heart] 话音仿佛还在耳边回响。喻指对所说的话印象深刻。亦指别人的话刚说不久
 
Plan du Site

Page served in 0.057s