dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(5 traits)
Radical
(犬)
(+2 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • WubiQTVN
  • CangjieKHKN
  • Bishun35335
  • Sijiao44217
  • UnicodeU+72B0
犰 (犰) qiú
  • Sens général
  • Mots
◎ 〔~狳〕哺乳动物,身体分前、中、后三段,头尾及胸部都有鳞片,腹部有毛,穴居土中,善于掘土。昼伏夜出,吃果、菜、蚊、蚯蚓等。肉可食,鳞甲可制提篮等。
  • 犰狳 qiú yú
    [armadillo] 哺乳动物,全身大部生鳞片,腹部多毛,爪锐利,善掘土,属犰狳科(Dasypodidae),头部和躯体包在由骨质鳞片构成的甲胄内,昼伏夜出,吃昆虫、鸟卵等
 
Plan du Site

Page served in 0.07s