dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(9 traits)
Radical
(+6 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • Wubi 86TUDH
 • Wubi 98TUH
 • CangjieHOTQ
 • Bishun332431112
 • Sijiao28251
 • UnicodeU+5F89
徉 (徉) yáng
 • Sens général
 • Définitions
◎ 〔徜(cháng)~〕见“徜”。
Verbe
 1. 见“徜徉”
 2. 假装,诈伪 [pretend;feign]。如:徉徜(扬长);徉狂(装疯);徉徉(装模作样的样子) “佯”
 3. 另见 yáng
 
Plan du Site

Page served in 0.063s