dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(9 traits)
Radical
(+6 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • Wubi 86YWSI
 • Wubi 98OWSI
 • CangjieIOD
 • Bishun413321234
 • Sijiao00294
 • UnicodeU+5EA5
庥 (庥) xiū
 • Sens général
 • Définitions
◎ 庇荫,保护:~庇。~荫。
◎ 古同“休”,止息。
Verbe
 1. 覆盖 [cover]
  庥,荫也。——《释言》
 2. 又如:庥映(遮盖)
 3. 庇护 [shelter]
  武当建天玄宝殿,以报神庥。——《英烈传》
 4. 又如:庥庇(荫庇,庇护);庥荫(保护;福祐)
 5. 同“休”。止息 [rest]。如:庥隆(太平昌盛)
 
Plan du Site

Page served in 0.009s