dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(18 traits)
Radical
(+15 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • Wubi 86MHYF
 • Wubi 98MHOF
 • CangjieLBIGI
 • Bishun252413121251431124
 • Sijiao40240
 • UnicodeU+5E6E
幮 (幮) chú
 • Sens général
 • Définitions
◎ 古代一种似橱形的帐子。
Nom
 1. 一种似橱形的帏帐 [cabinet-formed curtain]
  幮,帐也,似厨形也。——陆该《字林》
  青山掩障碧纱幮。——王建《赠王处士诗》
  尽日无人只高卧,一双白鸟隔纱幮。——唐· 司空图《王官》之二
 
Plan du Site

Page served in 0.064s