dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(11 traits)
Radical
(+8 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiMDJN
 • CangjieUKLU
 • Bishun25213425115
 • Sijiao24716
 • UnicodeU+5D26
崦 (崦) yān
 • Sens général
 • Définitions
 • Mots
◎ 〔~嵫〕a.山名,在中国甘肃省;b.古代指太阳落山的地方,如“日薄~~”。
Nom
 1. 泛指山 [mountain]
  一川虚月魄,万崦自芝苗。——李商隐《送从翁从东川弘农尚书幕》
 • 崦嵫 Yān zī
  [Yanzi] 山名。在甘肃省天水县西。古代常用来指日落的地方
 
Plan du Site

Page served in 0.011s