dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(11 traits)
Radical
(+8 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiMQF
 • CangjieUC
 • Bishun25234112431
 • Sijiao22109
 • UnicodeU+5D1F
崟 (崟) yín
 • Sens général
 • Définitions
◎ 〔~~〕a.形容高耸,如“状貌~~兮峨峨”;b.形容茂盛,如“丛林兮~~”。
◎ 〔嵚~〕见“嵚”。
Adjectif
 1. 高耸,高峻 [towering]
  女(汝)死必于肴之岩崟之下。——《谷梁传·僖公三十三年》。释文:“唫,本作崟。”
  崟,高险也。——《五音集韵》
 2. 又如:崟岌(高险的山);崟岑(高耸);崟崎(高峻奇特)
 
Plan du Site

Page served in 0.059s