dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(11 traits)
Radical
(+8 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • WubiMNDG
  • CangjieUSJR
  • Bishun25251312251
  • Sijiao27764
  • UnicodeU+5D0C
崌 (崌)
  • Sens général
  • Définitions
◎ 古州名,在今中国四川省松潘西北。
◎ 〔~山〕山名,在中国四川省邛崃山东。
◎ 古水名,在今中国陕西省韩城西北。
  1. ——“巁崌山”( Lìjū Shān)
 
Plan du Site

Page served in 0.062s