dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(11 traits)
Radical
(+8 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiMPWA
 • CangjieUJCM
 • Bishun25244534121
 • Sijiao23712
 • UnicodeU+5D06
崆 (崆) kōng
 • Sens général
 • Mots
◎ 〔~峒〕a.山名,在中国甘肃省;b.岛名,在中国山东省。
 • 崆峒 kōng tóng
  1. [Kongtong]
  2. 山名,在甘肃
  3. 岛名,在山东
  4. [fairy mountain]∶指仙山
   此去定教扶圣主,将军真可倚崆峒。——《杨家将演义》
 
Plan du Site

Page served in 0.062s