dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(8 traits)
Radical
(+5 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiMVKF
 • CangjieUSHR
 • Bishun25253251
 • Sijiao22602
 • UnicodeU+5CA7
岧 (岧) tiáo
 • Sens général
 • Mots
◎ 〔~~〕高峻的样子,如“千云雾而上达,状亭亭以~~。
◎ 〔~嶢(yáo)〕高峻,如“登~~之高岑。”
 • 岧峣 ( 岧嶢 ) tiáo yáo
  [towering] 山高峻貌
  践蹊隧之危阻,登岧峣之高岑。——曹植《九愁赋》
 
Plan du Site

Page served in 0.057s