dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(10 traits)
Radical
(尸)
(+7 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiNBSK
 • CangjieSNLR
 • Bishun5135212512
 • Sijiao77221
 • UnicodeU+5C59
屙 (屙) ē
 • Sens général
 • Définitions
 • Mots
◎ 排泄大小便:~尿。~屎。~痢。
Verbe
 1. 〈方〉∶人或动物自己排泄[屎、尿] [discharge]。如:屙屎;孩子屙啦;屙落了肚(胆)子(方言。胆小怕事的人突变常态)
 • 屙尿 ē niào
  [urinate] 由尿道排出尿
 • 屙屎 ē shǐ
  [ease bowels] 由肛门排出屎
 
Plan du Site

Page served in 0.062s