dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(17 traits)
Radical
(+14 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • Wubi 86PNHS
 • Wubi 98PUTS
 • CangjieJVMD
 • Bishun44552133251111234
 • Sijiao30294
 • UnicodeU+5BF1
寱 (寱)
 • Sens général
 • Définitions
◎ 古同“呓”,梦话。
◎ 惊。
Verbe
 1. 梦中说话。同“呓” [talk in one's sleep]
  寱,瞑言也。——《说文》。段玉裁注:“瞑言者,寐中有言也。寱,俗作呓。”
 2. 又如:寱言(说梦话);寱挣(睡梦中因下意识作用而起来说话、活动);寱语(梦话。引申为胡说、无稽之谈)
 
Plan du Site

Page served in 0.061s