dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(12 traits)
Radical
(+9 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiPJGH
 • CangjieJAMO
 • Bishun445251112134
 • Sijiao30801
 • UnicodeU+5BD4
寔 (寔) shí
 • Sens général
 • Définitions
◎ 同“实”。
◎ 放置。
◎ 此。
Pronom
 1. 通“是”。此,这 [this]
  六年春,自曹来朝。书曰:寔来。——《左传·恒公六年》
 2. 又如:寔来者(此来人)
Adverbe
 1. 通“实”。确实;实在 [really]
  寔蕃有徒。(徒众确实很多。)——张衡《东京赋》
 2. 又如:寔命不同(确实命不同)
Verbe
 1. 通“置”。放置 [lay up] 。如:寔于(置于)
 
Plan du Site

Page served in 0.06s