dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(9 traits)
Radical
(宀)
(+6 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • Wubi 86PDNT
 • Wubi 98PDNB
 • CangjieJIHS
 • Bishun445135534
 • Sijiao30253
 • UnicodeU+5BAC
宬 (宬) chéng
 • Sens général
 • Définitions
◎ 古代的藏书室:皇史~(中国明、清两代皇家收藏历代帝王实录的地方)。
Nom
 1. 古代藏书的屋子。明清时专指皇宫收藏文书档案的地方 [room of collected books]
  宬,屋所容受也。——《说文》
  乾隆间,定实录、圣训归皇史宬。——《清史稿》
 
Plan du Site

Page served in 0.063s