dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(11 traits)
Radical
(+8 traits)
(+9 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiYBVY
 • CangjieYDKNI
 • Bishun41251521354
 • Sijiao05417
 • UnicodeU+5B70
孰 (孰) shú
 • Sens général
 • Définitions
 • Mots
◎ 谁,哪个:~是~非。
◎ 什么:是可忍,~不可忍?
◎ 用在表示抉择的反问语句中,有比较的意思:~与。~若。~何。
◎ 古同“熟”,程度深。
Verbe
 1. (会意。小篆字形。左上是“享”,左下是“羊”,表示食物是羊肉;右边是“丮”( jí),表示手持。合起来表示手持熟食来吃。本义:熟,煮熟)
 2. 同本义。“熟”的古字[cooked]
  孰,食饪也。——《说文》。字亦作熟。
  宰夫胹熊蹯不孰。——《左传·宣公二年》
 3. 又如:孰烂
 4. 通“熟”。成熟 [ripe]
  寒暑和节,而五谷以时孰。——《荀子·富国》
  腥其俎,孰其俎。——《礼记·礼运》
  五谷时孰。——《礼记·乐记》
  群生而万民殖,五谷孰而草木茂。——《汉书·董仲舒传》
 5. 庄稼丰收;五谷有收成 [harvest]
  夫妇节而天地和,风雨节而五谷孰,衣服节而肌肤和。——《墨子》
Adjectif
 1. 通“熟”。缜密,仔细,周详 [careful]
  臣恐天下之议君,愿孰察之。——《商君书·更法》
  兼权之,孰计之。——《荀子·不苟》
  宁孰谏。——《礼记·内则》
  凡虑事欲孰。——《荀子·议兵》。注:“谓精审。”
  思之未孰。——《周髀算经》
  唯大王与群臣孰计议之。——《史记·廉颇蔺相如列传》
  明日,徐公来,孰视之,自以为不如。——《战国策·齐策》
 2. 又如:孰复(反复思虑);孰虑(计虑周祥);孰视(细看);孰计(考虑缜密周到);孰论(仔细辨析);孰察(仔细观察)
Pronom
 1. 谁,哪个人或哪些人 [who]
  孰不可忍也。——《论语》
  人非生而行之者,孰能无惑?——唐· 韩愈《师说》
  孰知赋敛之毒有甚是蛇者乎!——唐· 柳宗元《捕蛇者说》
 2. 又如:孰能当之;孰胜孰负;孰何(谁何);孰与(与谁);孰谁(何人)
 3. 一组中的哪一个或哪几个 [which]
  吾与徐公孰美?——《战国策·齐策》
  百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎?——《三国志·诸葛亮传》
 4. 又如:孰是孰非
 5. 什么 [what]
  与其杀是人也,宁可得此国也,甚孰利乎?——《国语·越语》
  孰明之,由封建而明之也。——唐· 柳宗元《封建论》
 • 孰不可忍 shú bù kě rěn
  同"是可忍"。
 • 孰若起而拯之 shú ruò qǐ ér zhěng zhī
  同"与其坐而待亡"。
  同"与其坐而待亡"。
 
Plan du Site

Page served in 0.055s