dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(10 traits)
Traditionnel
Radical
(+7 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiVKMW
 • CangjieVROB
 • Bishun5312512534
 • Sijiao46427
 • UnicodeU+5A32
娲 (媧)
 • Sens général
 • Définitions
◎ 〔女~〕中国古代神话传说中的女帝王,她曾炼五色石补天。
◎ (媧)
Nom
 1. 古神女名 [name of a goddess]。古代神话中的女娲、女帝王
  娲,古之神圣女化万物者也。从女,咼声。——《说文》。按,女娲在大庭柏皇前,亦古皇之号,非必妇人也。
  女娲氏练五色石以补天阙。——《列子·汤问》
 2. 如:娲皇(女娲氏。古女帝王)
 
Plan du Site

Page served in 0.014s