dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(23 traits)
Radical
(大)
(+20 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiDFTF
 • CangjieKARRJ
 • Bishun13412132511251251251112
 • Sijiao46656
 • UnicodeU+5972
奲 (奲) chě
 • Sens général
◎ 宽大。
奲 (奲) duǒ
 • Sens général
 • Définitions
◎ 富厚:富~~的样子。
◎ 古同“軃”。
◎ 物重下垂的样子。
Verbe
 1. 下垂。同“亸” [hang down]
  银床梦醒香何处,只在钗横髻奲边。——清· 陈学洙《茉莉》
 2. 用同“躲”。藏;避 [hide;avoid]。如:奲避(避开;回避);奲免(躲免;逃避)
 
Plan du Site

Page served in 0.056s