dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(18 traits)
Radical
(+15 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • WubiKAFF
  • CangjieRTJG
  • Bishun251122125112121121
  • Sijiao64014
  • UnicodeU+56A1
嚡 (嚡) hái
  • Sens général
◎ 方言,涩,粗糙:条脷~(舌头很涩)。呢块板未刨过大~喇(这块木坂没刨过太糙了)。
嚡 (嚡) xié
  • Sens général
◎ 〔~里〕方言,哪里,如“伊从~~进去格?”亦作“鞋里”。
 
Plan du Site

Page served in 0.063s