dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(16 traits)
Radical
(+13 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • Wubi 86KPFF
  • Wubi 98KPAF
  • CangjieRJTG
  • Bishun2514451122134121
  • Sijiao63014
  • UnicodeU+567B
噻 (噻) sāi
  • Sens général
  • Définitions
◎ 〔~唑〕有机化合物。供制药物和染料用。
◎ 〔~吩〕有机化合物,溶于乙醇和乙醚,不溶于水,供有机合成。
◎ 译音字,含硫杂的有机化合物。
Préfixe
  1. 含有代替了碳或可看作代替了碳的硫基团,通常是代替了亚甲基CH 2 [thia]。如:噻啶;噻吩;噻嗪;噻唑
 
Plan du Site

Page served in 0.062s