dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(16 traits)
Radical
(+13 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • WubiKUJW
  • CangjieRYAO
  • Bishun2514143125113534
  • Sijiao67082
  • UnicodeU+5677
噷 (噷) hěn
  • Sens général
◎ 〔恶~~〕同“恶狠狠”,见早期白话文著作。
噷 (噷) hèn
  • Sens général
◎ 表示申斥或不满意:~,你少管!~你骗得了谁?
噷 (噷) xīn
  • Sens général
◎ 吻。
◎ 动,开口。
 
Plan du Site

Page served in 0.013s