dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(16 traits)
Radical
(+13 traits)
Méthodes d'entrée
 • WubiKLQJ
 • CangjieRWLI
 • Bishun2512522135251214
 • Sijiao66027
 • UnicodeU+5663
噣 (噣) zhòu
 • Sens général
 • Définitions
◎ (鸟)嘴:    “中衍人面鸟~。”
◎ 星名,柳宿的别称,传说中的东方朱雀七宿之一。
Nom
 1. 鸟嘴 [bill]
  噣,喙也。从口,蜀声。与咮略同。——《说文》
  噣,口也。——《广雅》
  毕噣也。——《诗·卢令笺》。释文:“噣毕星名。”按,谓毕宿开张处如口也。”
 2. 又如:中衍人面鸟噣
噣 (噣) zhuó
 • Sens général
◎ 古同“啄”。
 
Plan du Site

Page served in 0.062s