dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(15 traits)
Radical
(+12 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiKWYC
 • CangjieROYB
 • Bishun251344134522554
 • Sijiao68027
 • UnicodeU+5659
噙 (噙) qín
 • Sens général
 • Définitions
◎ 含在里面:~一口水。眼里~着泪。
Verbe
 1. 含 [keep in the mouth or eyes;contain]。如:噙齿带发(有齿有发。比喻光明磊落,堂堂正正);噙口钱(旧时放在死者口中的铜钱);噙齿戴发(形容男子汉的豪迈气概)
 2. 衔;叨 [hold in the mouth]
  [老怪]张开口,把三藏与 老王父子一顿噙出。——《西游记》
 
Plan du Site

Page served in 0.069s