dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(15 traits)
Radical
(+12 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiKUJF
 • CangjieRYTG
 • Bishun251414312511211
 • Sijiao60015
 • UnicodeU+5647
噇 (噇) chuáng
 • Sens général
 • Définitions
◎ 吃:“~却!作个饱死鬼去。”
◎ 古代特指大吃大喝:~了许多鱼肉。将酒~得烂醉。
Verbe
 1. 毫无节制地大吃大喝 [eat and drink extravagantly]。如:噇吃(吃喝);噇脓捣血(詈词。犹言乱吃胡用)
 2. 胡诌 [cook up]
  噇发迹话,使寒门发愤;讲负心底,令奸汉包羞。——宋· 罗烨《醉翁谈录》
 
Plan du Site

Page served in 0.055s