dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(15 traits)
Radical
(+12 traits)
(+3 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiKLFO
 • CangjieRWGF
 • Bishun251254312114444
 • Sijiao66031
 • UnicodeU+563F
嘿 (嘿) hēi
 • Sens général
 • Définitions
 • Mots
◎ 〔~~〕象声词,形容笑声。
◎ 叹词(a.表示惊异或赞叹,如“~,真不错!”b.表示招呼或提醒,如“~,注意点儿!”)。
Interjection
 1. (形声。从口,黑声。本义:叹词,表示招呼、赞叹或惊异) 同本义 [hey;Hhy]
 2. 表示招呼或提起注意。如:嘿,老钟,到这儿来!
 3. 表示惊讶。如:嘿,这种事少见!
 4. 表示得意或赞叹。如:嘿,咱工农终于当家作主了!
 5. 用于歌曲中,常叠用,无明确的意义
Verbe
 1. 咳嗽 [cough]
  嘿,咳也。——《集韵》
 2. 另见 mò
 • 嘿嘿 hēi hēi
  [laughter] 象声词,形容笑声。
 • 嘿咗 hēi zuǒ
  劳动号子声。
嘿 (嘿)
 • Sens général
 • Définitions
◎ 同“默”。
Adjectif
 1. 古同“默”。不作声 [silent]。如:嘿然不言
  嘿然大喜。——三国· 邯郸淳《笑林》
 2. 另见 hēi
 
Plan du Site

Page served in 0.056s