dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(14 traits)
Radical
(+11 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • WubiKTHH
  • CangjieRHOO
  • Bishun25133221212134
  • Sijiao61081
  • UnicodeU+5625
嘥 (嘥) sāi
  • Sens général
◎ 方言,浪费;糟蹋:返一次工就~好多钱。又~咗(了)一部车。
◎ 方言,错过(机会):咁好嘅机会~咗(这么好的机会给错过了)。
◎ 方言,故意贬低:~到佢一钱不值(把他贬得一钱不值)。
 
Plan du Site

Page served in 0.054s