dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(14 traits)
Radical
(+11 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • Wubi 86KJFB
  • Wubi 98KJFH
  • CangjieRWGN
  • Bishun25125112115452
  • Sijiao67022
  • UnicodeU+5622
嘢 (嘢)
  • Sens général
◎ 方言,东西;货:有~睇(有东西看)。平~(便宜货)。
◎ 方言,活儿;事情:做~(干活儿)。讲~。
◎ 方言,傢伙(指人及物,指人时有贬义):呢个~真唔听话(这傢伙真不听话)。买油要带~嚟装(买油要带傢伙盛)。
◎ 方言,量词,相当于“下”:打咗(了)两~。
 
Plan du Site

Page served in 0.061s