dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(13 traits)
Radical
(+10 traits)
Méthodes d'entrée
  • Wubi 86KUPY
  • Wubi 98KYUY
  • CangjieRYBS
  • Bishun2514143454153
  • Sijiao60027
  • UnicodeU+55D9
嗙 (嗙) bēng
  • Sens général
◎ 〔~喻〕古舞曲名。
◎ 喝叱声。
嗙 (嗙) pǎng
  • Sens général
  • Définitions
◎ 方言,自夸;吹牛:胡吹乱~。
Verbe
  1. 〈方〉∶夸耀,夸口,说大话,意在使人对他有很高评价 [boast]。如:胡吹乱嗙
 
Plan du Site

Page served in 0.06s