dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(11 traits)
Radical
(口)
(+8 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • WubiKDFA
  • CangjieRKJT
  • Bishun25113412132
  • Sijiao64044
  • UnicodeU+55AF
喯 (喯) bēn
  • Sens général
◎ 〔打~儿(bēnr)〕方言,指说话或背诵中出现短暂的间歇。
◎ 方言,啄:小鸡儿把手给~了。
喯 (喯) pèn
  • Sens général
◎ 古同“喷”。
◎ 象声词:“……~的一声痛哭起来了。”
 
Plan du Site

Page served in 0.061s