dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(12 traits)
Radical
(+9 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiKRGG
 • CangjieRHAG
 • Bishun251325111121
 • Sijiao66014
 • UnicodeU+55A4
喤 (喤) huáng
 • Sens général
 • Mots
◎ 象声词:“耳朵里~的一声,似乎发昏了”。
 • 喤喤 huáng huáng
  1. [loud and harmonious]∶形容钟鼓声大而和谐
   钟鼓喤喤
  2. [sound of a child booing]∶形容小儿啼哭声洪亮
   其泣喤喤
 
Plan du Site

Page served in 0.054s