dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(12 traits)
Radical
(+9 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiKWGA
 • CangjieROMT
 • Bishun251341251132
 • Sijiao68046
 • UnicodeU+557D
啽 (啽) ān
 • Sens général
◎ 闭口不言。
啽 (啽) án
 • Sens général
 • Définitions
◎ 〔~呓〕说梦话。
Nom
 1. 梦话 [words uttered in one’s sleep]
  眠则啽呓呻呼。——《列子·周穆王》
 2. 又如:啽呓(说梦话)
 3. 鸟声 [chirp]。如:啽哢( ánlòng)
 
Plan du Site

Page served in 0.06s