dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(11 traits)
Radical
(+8 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • WubiKMDG
  • CangjieRUMR
  • Bishun25125213251
  • Sijiao62062
  • UnicodeU+5571
啱 (啱) yán
  • Sens général
◎ 方言,合;合适:呢种款式~心水(这种款式合她的心意)。我讲两句,唔知~唔~(我说两句,不知道合适不合适)。
◎ 方言,对;行;可以:你讲得~(你说得对)。~啦(行,可以)。
◎ 方言,恰巧;刚好:佢~撞到个老友(他恰巧碰到一个老朋友)。
◎ 才;刚:~食完饭(刚吃完饭)。
◎ 方言;合得来:佢同啲同学好~(他和同学们很合得来)。见《简明香港方言词典》。
 
Plan du Site

Page served in 0.06s