dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(11 traits)
Radical
(+8 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiKPQB
 • CangjieRJNU
 • Bishun25144535455
 • Sijiao63012
 • UnicodeU+5558
啘 (啘)
 • Sens général
 • Définitions
◎ 方言,语气词,相当于“啊”:我要去格~,啥勿让我去?
 1. 〈语〉
  〈方〉∶语气助词 [oho]。用法似“啊”而语气较强
  耐看我马褂浪烂泥,要俚赔个啘!——《海上花列传》
啘 (啘) yuē
 • Sens général
◎ 古同“哕”,干呕。
 
Plan du Site

Page served in 0.06s