dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(11 traits)
Radical
(+8 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • Wubi 86KQRM
 • Wubi 98KQTB
 • CangjieRPOU
 • Bishun25135311252
 • Sijiao67020
 • UnicodeU+5555
啕 (啕) táo
 • Sens général
 • Définitions
 • Vocabulaire
◎ 〔嚎~〕见“嚎”。
 1. ——如“嚎啕”( háotáo)
 • 号啕 ( 號啕 ) háo táo
  [cry loudly;wail] 放声大哭
  号啕大哭
 • 嚎啕大哭 háo táo -dà kū
  [cry one’s eyes out;wail] 大声哭叫
  他颓然地躺在安乐椅上,情不自禁地嚎啕大哭
 
Plan du Site

Page served in 0.013s